Welcome to Xue Lab 

近期发表文章

Phosphatidic acid (PA) plays key roles regulating plant development...
Hong-Yan Yao and Hong-Wei Xue*
J Integrative Plant Biology, 2018, 10.1111/jipb.12663
A novel QTL qTGW3 encodes the GSK3/SHAGGY-Like kinase OsGSK5/OsSK41...
Ze-Jun Hu, Sun-Jie Lu, Hao-Hua He, Le Sun, Hong-Ru Wang, Xue-Huan Liu, Ling Jiang, Jing-Liang Sun, Xiao-Yun Xin, Wei Kong, Cheng-Cai Chu, Hong-Wei Xue, Jin-Shui Yang, Xiao-Jin Luo, and Jian-Xiang Liu*
Molecular Plant, 2018, Accepted
EL1-like casein kinases suppress ABA signaling and responses by phosphorylating and...
Hu-Hui Chen, Li Qu, Zhi-Hong Xu, Jian-Kang Zhu, Hong-Wei Xue*
Molecular Plant, 2018, doi: 10.1016/j.molp.2018.02.012
OsGATA7 modulates brassinosteroids-mediated growth regulation and influences...
Yan-Jie Zhang, Yu Zhang, Liang-Li Zhang, Hui-Ya Huang, Bao-Jun Yang, Sheng Luan, Hong-Wei Xue, Wen-Hui Lin*
Plant Biotechnology Journal, 2018, doi:10.1111/pbi.12887
Dynamic cytology and transcriptional regulation of rice lamina joint development
Li-Juan Zhou, Lang-Tao Xiao, Hong-Wei Xue*
Plant Physiology, 2017, doi:10.1104/pp.17.00413

每周一读

+[ 2018-03-13 ]

2018-03-13

Nitrate modulates stem cell dynamics in Arabidopsis shoot meristems through cytokinins

更多信息

+[ 2018-02-06 ]

2018-02-06

Feedback from Lateral Organs Controls Shoot Apical Meristem Growth by Modulating Auxin Transport

更多信息

+[ 2018-01-30 ]

2018-01-30

DNA damage causes rapid accumulation of phosphoinositides for ATR signaling

更多信息

+[ 2017-11-29 ]

2017-11-29

ABA-unresponsive SnRK2 protein kinases regulate mRNA decay under osmotic stress in plants

更多信息