Intern

Graduation Design


Gao Yi-Qun 2013 
Cheng Yin-Juan 2012 
Liu Chun-Mei 2012 
Xu Cong-Lin 2011 
Yu Sha 2009 
Xue Jing-Shi 2009
Yang Bao-Jun 2008 
Tan Shu-Tang 2008 
Xu Jing-Jing 2008
Ding Yi 2007 
Xu De-Yang 2007 
Chen Xiao-Fan 2007
Wang Xiao-Jing 2006
Wang Jun 2006 
Gu Xiao-Lu 2006
Yin Lin-Lin 2006 
Yang Xi 2005 
Zhang Jing-Jing 2005
Weng Bi-Qing 2005 
Fu Fang-Fang 2004
Xue Liang-Jiao 2004
Gao Lin-Lin 2004 
Shi Qiu-Ming 2004
Xie Jin 2003 
Yuan Jun 2003 
Zhang Xin 2003 
Mei Yu 2003
Di Jie-Fei 2004 
Yao Chen-Hui 2003
Chen Miao 2003 
Li Jia-Ming 2003
Li Han-Ying 2002
Fang Jie-Ying 2001 
Lin Wen-Hui 2000 
Li Li 2001 
Di Yu-Xin 1999 
Xu Pin 1999